Віртуальний куточок учня
Це ви можете!
Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для курсу "Електропривод та електромеханічні автоматизовані системи"
Опис: Програма дисципліни розрахована на 75 години. В ній передбачено 48 годин аудиторних занять та 27 години самостійної роботи, проведення поточного, тематичного, підсумкового контролів знань, заліку та іспиту. Залік проходить за рахунок аудиторних занять.
Цілі: Мета дисципліни
Мета дисципліни – дати теоретичні та практичні знання в галузі електроприводів.
Завдання дисципліни
Основними завданнями під час вивчення дисципліни є:
• вивчення будови та характеристик двигунів різних типів;
• ознайомлення з режимами роботи двигунів;
• вивчення способів регулювання частоти обертання двигунів постійного та змінного струму;
• вивчення схем керування електроприводів.
Учні повинні знати:
• класифікацію електроприводів;
• вимоги до електроприводів;
• процеси, що відбуваються в електроприводах;
• будову та принцип роботи електроприводів.
Учні повинні вміти:
• пояснити процеси, що відбуваються в електроприводах;
• пояснити будову та принцип роботи електроприводів;
• підключати та досліджувати роботу електричних машин.
Оцінювання: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Видами оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкове оцінювання.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; виконання здобувачами освіти різних видів письмових робіт; взаємоконтроль у парах і групах; самоконтроль тощо.
Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи викладача.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).
Тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти забезпечує:
- усунення безсистемності в оцінюванні;
- підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;
- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
- концентрацію уваги здобувачів освіти до найсуттєвішого в системі знань з кожної дисципліни.
Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування здобувачами освіти матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (семінарських та контрольних робіт, самостійної роботи) та навчальної активності учнів.
Перед початком вивчення чергової теми всі здобувачі освіти мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.
У процесі вивчення значних за обсягом тем дозволяється проводити декілька проміжних тематичних оцінювань. І, навпаки, якщо на опанування матеріалу теми передбачено, наприклад, 2-3 навчальні години, вони можуть об'єднуватися для проведення тематичного оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок. Підсумкова оцінка отримується здобувачем освіти за результатами всіх видів контролю, включаючи іспит
Мова: Українське
Записатися Записатися
Мова: Українське
Викладачі: Валентин Костенко
Блоки: 2
Матеріал заняття
Записатися Записатися